มรดกไทย มรดกโลก

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

ทำความรู้จักมรดกโลก
มรดกโลก ภาษาอังกฤษคือ World Heritage หมายถึง สถานที่ ได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย ซึ่งรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างและอนุสาวรีย์ หรือแม้กระทั่งเมือง ซึ่งผู้มีหน้าที่ตัดสินว่า สิ่งใดควรได้ยกย่องว่าเป็นมรดกโลก นั่นคือ องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนทราบถึงคุณค่าของธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีค่าที่เราควรจะปกป้องคุ้มครองให้คงอยู่ตลอดไป

ทำความรู้จักยูเนสโกสักนิด

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488

ปี 2515 ปีของการเริ่มต้นมรดกโลก

สำหรับการประกาศมรดกโลก เริ่มมีการประกาศในปี 2515 และสถานที่และสิ่งสำคัญในโลกนี้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นมรดกโลก มีในมากกว่า 157 ประเทศเลยทีเดียว แล้วคุณหล่ะ รู้จักหรือยังว่า สถานที่ใดบ้างที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น สมบัติของโลก

ตัวอย่างมรดกโลกที่เรา (น่าจะ) รู้จัก

World Heritage มรดกโลก

 • กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน
 • สุสานโบราณ ประเทศอียิปต์
 • ทัชมาฮัล ประเทศอินเดีย
 • ปราสาทหิน นครวัด ประเทศกัมพูชา
 • พระราชวัง กังด๊อกกุง ประเทศเกาหลีใต้
 • ประสาทฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
 • เทพีเสรีภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อ่าวหะล็อง ประเทศเวียดนาม

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก

หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม

 • เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
 • เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 • เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
 • เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
 • เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
 • มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ


 • เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
 • เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
 • เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
 • เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

ที่มา : วิกีพีเดีย มรดกโลก


และแน่นอน ประเทศไทย ก็มีสถานที่ที่ถูกจัดอยู่ในมรดกโลกด้วยเช่นกัน คุณทราบหรือไม่ว่า มีอะไรบ้างที่เราได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลกของประเทศไทย ใครยังไม่ทราบ รีบอ่านโดยด่วน เดี๋ยวตกเทรนด์ครับ


มรดกไทย มรดกโลก Thai Heritage

 • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 • แหล่งมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง บ้านเชียง จ.อุดรธานี
 • มรดกโลก ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ข้อดีของการได้รับเลือกเป็น มรดกโลก

 • ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนมรดกโลก ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกโลก ซึ่งเงินรายได้นี้มาจากการบริจาคจากประเทศต่างๆ รวมทั้งองค์กรและบุคคลทั่วไป ดังนั้น จึงมั่นใจได้วา อะไรก็ตามที่เป็น มรดกโลก ก็จะได้รับความคุ้มครองและรักษาให้อยู่สืบต่อไปนานเท่านาน ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานกันไปเลย
 • ได้รับป้าย มรดกโลก แสดงถึงความสำคัญ
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ หรือ PR ประเทศไปในตัว